Pravilnik evropskega prvenstva v ročni košnji 2023

1. Splošno

• Uradno ime prireditve je: Evropsko prvenstvo v ročni košnji.

• Tekmovanje je treba organizrati najmanj 2 dni, prvi dan pa uporabiti za ogled in kulturno izmenjavo. Uradno obvestilo je treba poslati ustreznim kontaktnim osebam v državah vsaj 10 tednov pred začetkom tekmovanja.

• Preliminarni krog in kvalifikacije za tekmovanje so organizirani posebej za vsako sodelujočo državo.

• Vsaka država si mora  sama priskrbeti enega (bolje dva) tolmača.

• Za vsako državo je poblaščena samo ena kontaktna oseba za dopisovanje pred in po tekmovanju, ta oseba pa mora imeti e-poštni naslov (glej seznam stikov).

• Po vsakem evropskem prvenstvu v ročni košnji je treba predpisom dodati najnovejše informacije in jih poslati vsem sodelujočim državam.

2. Upravičenost in starostna omejitev

• Na državo (polni kontingent oz. države izvora: Avstrija, Švica, Nemčija, Južna Tirolska, Baskija in Slovenija) lahko na evropskem prvenstvu v ročni košnji nastopi 10 moških in 5 žensk.

• To morajo biti državljani države.

• Starostna omejitev: Pet udeležencev in dve udeleženki so lahko starejši od 30 let, ostali morajo biti mlajši (skupino lahko v celoti sestavljajo tudi udeleženci, mlajši od 30 let). Šteje se leto rojstva in ne datum rojstva. Vendar lahko branilec naslova tekmuje ne glede na svojo starost in se ne šteje med ostale udeležence. Pri registraciji (dan prej) je treba preveriti osebno izkaznico. Prisotnost je obvezna.

• Če želi sodelovati država, ki še nikoli ni bila zastopana na evropskem prvenstvu v ročni košnji, lahko začne z 2 tekmovalcema  in eno tekmovalko. Registrirati se mora vsaj 8 tednov vnaprej

• Če se tekmovalec/ka iz države, ki še nikoli ni sodelovala na evropskem prvenstvu, uvrsti v prvi dve tretjini polja udeležencev, je na naslednjem evropskem prvenstvu dovoljen dodaten udeleženec za vsako kategorijo.

3. Tekmovalno polje

• Država gostiteljica mora zagotoviti 20% več tekmovalnega prostora, kot je potrebno. (Primer: 70 starterjev za moške = najmanj 84 tekmovalnih parcel 10 x 10 m)

• Pri košnji je odstopanje za velikost parcle 1%

• Pripravljene mora biti tudi dovolj trening površine (vsaj 1 hektar) in je lahko tudi stran od dejanskega tekmovalnega območja, vendar ne več kot 1 km stran.

• Trening košnje mora biti označen in označen z imenom države.

• Med tekmovalnimi parcelami  je treba zagotoviti razdaljo 2 metra. Udeleženec lahko svobodno izbira, v katerem kotu začne s košnjo.

• Tekmovalno polje mora biti dobro ograjeno.

• Samo žirija, merilci časa in pomočniki smejo vstopiti v tekmovalne ploskve po koncu košnje.

• Ograjo in oznake parcel za območja košnje je dovoljeno odstraniti šele po končnem sestanku glavnih sodnikov.

4. Ocena kakovosti

• Pred začetkom tekmovanja je treba z glavnimi sodniki in žirijo opraviti preizkusno oceno.

• Po mladincih (2-3 kroga) je med glavnim sodiščem in žirijo kratka razprava. Razpravljalo se bo o tem, kako je žirija pri ocenjevanju in ali obstajajo nejasnosti (primerjava ocenjevanja).

• Sodniki skupaj razpravljajo o ocenah čistoče (razkritje ocen). Vsak sodnik nato tekmovalno parcelo oceni po lastni presoji.

• 12 žirantov (2 na državo izvora) podeli ocene od 0 do 4 z vmesnimi ocenami (npr. 2,5 itd.)

• Sodnik ne sme ocenjevati nobenega udeleženca iz svoje države. Če tega ne upoštevate, se ta ocena  ne bo štela. Ta je shranjena v ocenjevalnem programu ali pa jo je treba upoštevati pri vnosu v ocenjevalni program (tako ostane 10 ocen).

Opomba za vpis v ocenjevalni program: Pri udeležencih iz eksotičnih držav je treba izbrisati najvišjo in najnižjo oceno, tako da ostane 10 ocen, saj žirije za te ni mogoče samodejno izbrisati iz njihove države.

• Program ocenjevanja samodejno izbriše najvišje in najnižje ocene. Dodanih je preostalih 8 opomb.

• Časovni dodatek za moške: skupne ocene X 4 sekunde

• Časovni dodatek za ženske: skupne ocene X 2 sekundi

• Država gostiteljica mora zagotoviti vsaj 8 kurirjev. Njihova naloga je zbiranje ocenjevalnih listov. Od teh kurirjev sta imenovana 2 “glavna kurirja”, ki preverita ocenjevalne liste za odstopanje od območja točk (največ 1 točka). V primeru večjega odstopanja je treba obvestiti višje arbitražno sodišče. Višje arbitražno sodišče mora preučiti ustrezna področja in odpraviti neskladja. (Za popravek je treba uporabiti pisalo druge barve).

• Če se zgodi, da kurirji niso bili pozorni na odstopanje ocene za 1 točko na terenu, lahko poznejšo oceno opravijo le po medsebojnem dogovoru treh sodnikov.

Primer ocene: 10 ocen: 2,0-1,5-1,5-1,0-1,5-1,5-2,0-1,5-1,0-2,0 Ocene 1, 0 in 2,0 se enkrat izbrišejo v skladu s točko 4/6. Preostalih 8 ocen sešteje skupaj 12,5. To skupno število pomnožite s 4 (za moške) ali 2 (za ženske). V tem primeru je rezultat časovni dodatek 50 sekund za moške in 25 sekund za ženske.

• Najvišje doplačilo je torej 128 sekund za moške in 64 sekund za ženske.

5. Kazni

• V primeru nepravilne košnje (manj kot polovica pokošene trave) bo višje arbitražno sodišče udeleženca izključilo iz tekmovanja.

• Tretje osebe ne sme spreminjati tekmovalnega poteka (npr. Izvleči šope itd.). Mentor lahko med tekmovanjem daje tudi zvočna navodila.

• Če se šopi trave po končani košnji nato raztrgajo ali pokosijo, se kaznuje 30 sekund.

• Žirija, glavni sodnik in časomerilci so dolžni preveriti tak primer in o tem nemudoma obvestiti tri glavne sodnike. Poleg tega je ustrezna odločba zapisana v ločenem stolpcu na seznamu merilcev časa.

• V primeru prezgodnjega začetka se tej osebi zaračuna dvojno časovno doplačilo (npr. Udeleženec začne 3 sekunde predčasno: + 6 sekund).

• Vsak udeleženec ima lahko ob sebi mentorja, ki sme dati le zvočna navodila. To preveri časomerilec. V primeru neupoštevanja višje arbitražno sodišče odloči o dovzetni kazni.

• V primeru dvomljivih odločitev ostaja hierarhija: merilci časa – sodniki – glavni sodniki.

6. Čas

• Za vsakega udeleženca merita 2  časomerilca, s pomočjo štoparice določita čas, potreben za košnjo. Če se časi razlikujejo, bo povprečje izračunala pisarna za tekmovanje.

• Merilci časa ne smejo meriti čas tekmovalcu iz svoje države. Glavni sodniki bi morali to preveriti.

• Dva merilca časa iz iste države ne smeta vzeti časa enemu tekmovalcu.

• Pred tekmovanjem je sestanek časomerilcev.

• Država gostiteljica mora zagotoviti, da je na voljo dovolj štoparic.

7. Točkovanje

• Običajna ocena je sestavljena iz povprečja dveh časov košnje (dva zapisa časa), dodanih skupaj s kazenskimi sekundami iz ocene kakovosti.

• Ženske, moški (pa tudi dekleta in dečki) se ocenjujejo ločeno.

• Na seznamu rezultatov mora biti razvidno, katera država je predložila zadevno oceno.

• Moštveno vrednotenje pri moških je sestavljena iz časov 5 najboljših koscev (starost ni pomembna). Pri ženski ekipi pa iz časov 3 najboljših kosic (starost ni pomembna).

• Če država tretjič zmaga na ocenjevanju ekip (moški ali ženske), lahko zmagovalna ekipa obdrži prehodni pokal. Vendar pa je ekipa na naslednje evropsko prvenstvo dolžna prinesti nov prehodni pokal.

8. Potek tekmovanja

• Vsak moški mora pokositi polje velikosti 10 x 10 metrov (100 kvadratnih metrov).

• Vsaka ženska mora pokositi polje, veliko 5 x 7 metrov (35 kvadratnih metrov).

• Kosilci lahko 30 minut pred začetkom tekmovanja vidijo in pripravijo teren. Kakršnekoli spremembe trave so prepovedane, razen postavljanja trave, ki leži na robu parcele.

• Udeleženci se lahko tudi sami odločijo, pri katerem vogalu paketa želijo začeti in kako bodo pokosili parcelo.

• Pred začetkom vas bodo vprašali, ali so merilci časa in kosilnice pripravljeni.

• Signal za zagon je treba dati čim bolj preprosto (pozornost, pripravite se, start!).

• Spiker mora biti slišan od vseh ali povsod.

• Koso lahko držite v rokah pred zagonom.

• Za brus mora poskrbeti tekmovalec sam. Brusa ne sme podajati nobena druga oseba. V nasprotnem primeru bo prišlo do 10-sekundne kazni. To morajo preveriti časomerilec, žirija in glavni sodnik.

• Konec košnje je treba označiti z ročnimi signali. Pomembno: Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe na minimum, mora vsak tekmovalec držati koso v rokah (kose ne smete zavreči).

• Da ne bi ovirali dela sodnikov in sodnikov, morajo tekmovalci takoj po tekmovanju zapustiti parcele, sicer bo izrečena kazen 30 sekund.

9. Pritožbe in kazni

• Pritožbe lahko vložijo udeleženci, nadzorniki ekip, merilci časa in člani žirije. Pred iztekom roka za ugovor jih je treba sporočiti višjemu arbitražnemu sodišču. Obdobje za ugovor se konča v trenutku, ko se zaključi ocenjevanje čistoče tekoče tekmovalne serije, v katerem je parcela, na katero vpliva pritožba. Arbitražno sodišče mora svojo odločitev sprejeti pred začetkom naslednje serije tekmovalcev. Odločitev je dokončna in glede tekmovalne parcele ni mogoče vložiti dodatnih pritožb.

• Kaznovanje kršitev pravil se kaznuje z dodeljevanjem časovnih pribitkov ali z diskvalifikacijo. Izračun časovnih pribitkov je določen v predpisih in ga izvede višje sodišče, prav tako pa tudi diskvalifikacija udeležencev v primeru ponovne kršitve pravil po opozorilu.

10. Drugo

• Če se med pregledom tekmovalnih parcel izkaže, da ima parcela večje nepravilnosti, mora udeleženec o tem takoj obvestiti višje sodišče, tako da lahko žirija udeležencu dodeli nadomestni paket, tudi v primeru odpovedi časa.

• Dan prej se opravi terenski pregled z delegacijo dveh ljudi na državo, kjer se neprimerni in nenatančni paketi odpravijo (lahko se opravijo meritve). Če država zamuja za več kot pol ure, se terenski pregled začne brez te države in nadaljnji pregled ni dovoljen (nadzorniki ekip in sodniki morajo biti prisotni od 14.30 prejšnjega dne).

• Država gostiteljica bo organizirala uradni žreb štartnih  številk (otvoritveni večer) (pozornost: listke s stevilkami je treba zložiti vsaj dvakrat).

• Žreb mora biti organiziran tako, da ena oseba iz vsake države kosi v eni tekmovalni seriji.

• Na tekmovalnem območju se smejo  gibati ​​samo pooblaščene osebe. To dovoljujejo varnostni jopiči ali enotne majice. To velja tudi za novinarje in fotografe, ki jih je treba predhodno poučiti.

• Takoj po košnji je treba z grabljami očistiti celotno površino.

• Posamezne materialne nagrade in pokale priskrbi država gostiteljica.

• Vsakega tekmovalca je treba poklicati med podelitvijo nagrad in razglasiti uvrstitev.

• Nadzorniki ekip naj tudi pazijo na navijače, ki potujejo z njimi, saj njihovega vedenja včasih ni mogoče kombinirati s športnim dogodkom.

•Dostop do bližine tekmovalnega območja naj bo omogočen za avtobus, da bi lažje vzeli in razpakirali materiale.

11. Glasovi in ​​upravičenost do glasovanja

• Predloge za spremembe predpisov je treba sprejeti z navadno večino.

• Vsaka država izvora (države ustanoviteljice) ima na voljo po 2 glasova. Eksotične države imajo na voljo 1 glas. Od 3. udeležbe na evropskem prvenstvu v ročni košnji ste upravičeni do glasovanja. Če eksotična država lahko zagotovi celotno kvoto kosilnic, prejme skupaj 2 glasova tako kot države izvora.

Avstrija, 15. avgust 2019

Predpisi za evropsko mladinsko prvenstvo v ročni košnji 2021

Kdaj:

Nedelja, 31. julij 2022, ob 13.30

Kje:

Ob evropskem prvenstvu v ročni košnji 2022 v  Moravčah na tekmovalnem prostoru.

Pravila:

2 dečka in 1 deklica, rojena leta 2007 in mlajša (na narod). Če država s polnim kontingentom ne more zapolniti vseh mladinskih izhodišč, lahko država gostiteljica zapolni ta prosta mesta.

Narodi brez polnega kontingenta v konkurenci za odrasle (eksotične države in države izvora) so prav tako upravičeni prijaviti 2 dečka in 1 deklico na tekmovanje.

Parcele košnje:

5m x 7m dečki

5m x 5m deklica

Ocena:

V skladu z veljavnimi predpisi o konkurenci enaka ocena kot za ženske.

Deklice in dečki so ocenjeni ločeno.

Mentorji lahko med tekmovanjem izostrijo koso tekmovalcu/-ki.